Novinky

Job centrum

Kromě Charitního sociálního podniku pomáhá Diecézní charita Plzeň nezaměstnaným v další sociální službě

Popis služby

Posláním Job centra je motivovat a podporovat lidi bez domova a dlouhodobě nezaměstnané lidi ohrožené sociálním vyloučením k získání zaměstnání.

Projekt vychází ze závěru Komunitního plánu města Plzeň.

Cílem Job centra je poskytovat poradenství při hledání zaměstnání (výběr vhodného zaměstnání, příprava životopisu, příprava na pracovní pohovor atd.).  Složitější případy jsou konzultovány s právníkem. Job centrum rovněž kontaktuje zaměstnavatele a vytváří databázi firem, v nichž by mohli být za výhodných podmínek zaměstnáni jeho klienti. Výhodné podmínky budou zajištěny na základě spolupráce s úřadem práce, a to prostřednictvím dotace, kterou získají na nová pracovní místa zaměstnavatelé.

Služba je poskytována bezplatně.

 

Cílové skupiny

 • lidé bez domova (klienti azylových domů, terénní práce s bezdomovci apod.)
 • dlouhodobě nezaměstnaní lidé ohrožení sociálním vyloučením
 • fyzické osoby, které potřebují zvláštní pomoc; těmito osobami se rozumí zejména fyzické osoby, které se přechodně ocitly v mimořádně obtížných poměrech nebo které v nich žijí, fyzické osoby společensky nepřizpůsobené, fyzické osoby po ukončení výkonu trestu odnětí svobody a fyzické osoby ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Činnosti

Poskytování pracovního poradenství,  pomoc s přípravou pro ucházení se o zaměstnání (zpracování životopisu, příprava na pracovní pohovor, vytipování vhodného zaměstnání), pomoc se zprostředkováním práce, poskytnutí kontaktů na vhodné zaměstnavatele, poskytnutí možnosti aktivního vyhledávání pracovních nabídek na internetu a v tisku klientem, pomoc a mediace v začátcích pracovního poměru, spolupráce s Úřadem práce a zprostředkování dotace pro nová pracovní místa v odpovídajících případech, poskytování právní pomoci související s hledáním zaměstnání.

Středisko sociální rehabilitace

Také středisko sociální rehabilitace pomáhá sociálně slabým

Projekt Sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň usiluje u cílové skupiny osob o její uplatnění na trhu práce, a tím pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení jednak prostřednictvím přímého zaměstnávání v pracovních programech projektu a jednak prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jedná se zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Posláním sociální rehabilitace je také zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Výsledkem projektu je začlenění uživatele služby do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu. Forma poskytování služby je ambulantní.

Cílovou skupinu tvoří etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby z jiného sociokulturního prostředí (tj. národnostní menšiny) a osoby v krizi, tedy osoby, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučené. Věková kategorie je dorost (od 18-ti let), mladí dospělí (19 – 26 let) a dospělí (27 – 64 let) a individuální splnění podmínek pro přijetí uživatele do projektu SSR. Přijetí do SSR je podmíněno svéprávností.

Kapacita služby:

 • okamžitá/denní: 20 uživatelů
 • roční: 35 uživatelů

Spolupráce s uživateli služby je v souladu se Smlouvou o poskytnutí služby a pracovní smlouvou a zároveň ve spolupráci se sociálním pracovníkem a pracovními terapeuty naplňují cíle stanovené ve svém individuálním plánu. V současné době uživatelé služby SSR v rámci rehabilitační pracovní aktivizace vykonávají následující činnosti:

 • V provozu Humanitárního skladu (kde je od dárců shromažďováno použité oblečení, nábytek a další potřeby pro domácnost) mají na starosti příjem, třídění, stěhování a výdej přijatých věcí. Šatník je otevřen nejen pro sociálně potřebné, ale i pro širokou veřejnost.

 • V provozu Dílny zpracování textilního odpadu (kde jsou z dále nepoužitelného šatstva vyráběny čistící hadry) provádějí výběr šatstva, řezání a balení hadrů.

 • Na zastávkách a tratích MHD v Plzni provádějí jejich úklid

 • V bezbariérové přepravě podporované městem Plzeň doprovázejí zdravotně postižené děti i dospělé.

SSR spolupracuje s azylovým domem sv. Františka pro lidi v nouzi, zařízením Městské charity Plzeň.

Návaznou podporu tzv. sociálního bydlení představuje od října 2007 Dům sv. Vincence v Plzni Koterově, další z projektů Diecézní charity Plzeň. Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsoniér a 2 byty velikosti 1+1. Dům je určen pro nejúspěšnější uživatelé SSR.

Od ledna do prosince 2016 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 659 osobám v nouzi celkem 12 489 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálních odborů, úřadů práce a neziskových organizací, ale rovněž bez tohoto doporučení.

Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.), které jsou půjčovány široké veřejnosti.

Kde jsme pracovali

Upravovali jsme veřejné prostranství v Domově pro postižené osoby NOVÁČEK v Plzni.

NOVÁČEK se stará o:

 • Mentálně postižené osoby ve věku od 3 let do 35 let (střední, těžká a hluboká mentální retardace).
 • Mentálně postižené osoby ve věku od 3 let do 35 let (střední, těžká a hluboká mentální retardace) s přidruženým tělesným postižením.

Prospěšná práce v charitních dílnách

V Meclově dokončili čištění štítků

V sociálně terapeutických dílnách v Meclově se v posledním půlroce věnovali zajímavé práci. Šlo o čištění celkem 7 895 identifikačních štítků, které byly nalezeny v opuštěném objektu bývalé sklárny, později muniční továrny v Holýšově. V muniční továrně pracovalo za 2. světové války zhruba 6 tisíc totálně nasazených, válečných zajatců a vězňů, kteří vyráběli náboje pro letecké a protiletecké kulomety a palubní kanony. Evidenční štítky vězněných byly zašlé a napadané korozí, takže je bylo nutné mechanicky očistit, vyčistit v ultrazvukové lázni a zakonzervovat. Rekonstruované štítky budou uloženy do depozitu v Domě dějin v Holýšově a některé obohatí stálou expozici.

Náš tým

V našem týmu je momentálně pět mužů. Do týmu zařazujeme lidi, kteří jen s velkými obtíženi hledají pracovní uplatnění na běžném trhu práce.