Středisko sociální rehabilitace

Také středisko sociální rehabilitace pomáhá sociálně slabým

Projekt Sociální rehabilitace Diecézní charity Plzeň usiluje u cílové skupiny osob o její uplatnění na trhu práce, a tím pomáhá minimalizovat riziko sociálního vyloučení jednak prostřednictvím přímého zaměstnávání v pracovních programech projektu a jednak prostřednictvím socioterapeutické podpory. Jedná se zejména o podporu při sociálním začleňování, nácvik dovedností pro obnovení soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, pomoc při uplatňování práv a při obstarávání osobních záležitostí. Posláním sociální rehabilitace je také zprostředkování kontaktů se společenským prostředím. Výsledkem projektu je začlenění uživatele služby do běžného života díky schopnosti zajištění legálního příjmu. Forma poskytování služby je ambulantní.

Cílovou skupinu tvoří etnické menšiny, osoby bez přístřeší a osoby z jiného sociokulturního prostředí (tj. národnostní menšiny) a osoby v krizi, tedy osoby, které se v důsledku dlouhodobé nezaměstnanosti ocitají v nepříznivé sociální situaci a jsou ohrožené sociálním vyloučením, popřípadě jsou sociálně vyloučené. Věková kategorie je dorost (od 18-ti let), mladí dospělí (19 – 26 let) a dospělí (27 – 64 let) a individuální splnění podmínek pro přijetí uživatele do projektu SSR. Přijetí do SSR je podmíněno svéprávností.

Kapacita služby:

  • okamžitá/denní: 20 uživatelů
  • roční: 35 uživatelů

Spolupráce s uživateli služby je v souladu se Smlouvou o poskytnutí služby a pracovní smlouvou a zároveň ve spolupráci se sociálním pracovníkem a pracovními terapeuty naplňují cíle stanovené ve svém individuálním plánu. V současné době uživatelé služby SSR v rámci rehabilitační pracovní aktivizace vykonávají následující činnosti:

  • V provozu Humanitárního skladu (kde je od dárců shromažďováno použité oblečení, nábytek a další potřeby pro domácnost) mají na starosti příjem, třídění, stěhování a výdej přijatých věcí. Šatník je otevřen nejen pro sociálně potřebné, ale i pro širokou veřejnost.

  • V provozu Dílny zpracování textilního odpadu (kde jsou z dále nepoužitelného šatstva vyráběny čistící hadry) provádějí výběr šatstva, řezání a balení hadrů.

  • Na zastávkách a tratích MHD v Plzni provádějí jejich úklid

  • V bezbariérové přepravě podporované městem Plzeň doprovázejí zdravotně postižené děti i dospělé.

SSR spolupracuje s azylovým domem sv. Františka pro lidi v nouzi, zařízením Městské charity Plzeň.

Návaznou podporu tzv. sociálního bydlení představuje od října 2007 Dům sv. Vincence v Plzni Koterově, další z projektů Diecézní charity Plzeň. Osobám v nouzi je zde k dispozici 9 bytových jednotek, z toho 7 garsoniér a 2 byty velikosti 1+1. Dům je určen pro nejúspěšnější uživatelé SSR.

Od ledna do prosince 2016 bylo v šatníku Humanitárního skladu bezplatně vydáno 659 osobám v nouzi celkem 12 489 kusů ošacení, nábytku či nádobí zejména na doporučení sociálních odborů, úřadů práce a neziskových organizací, ale rovněž bez tohoto doporučení.

Pracovníci SSR dále spravují zdravotní pomůcky (polohovací lůžka, chodítka, vozíky apod.), které jsou půjčovány široké veřejnosti.